El Col·legi ofereix la prestació d’Orientació escolar i de tutories per a tots els alumnes. Els agrupaments flexibles, el desdoblament dels grups classe i l’atenció individualitzada formen part del suport específic que ofereix el Centre.

Durant la seva existència, el Col·legi ha establert un vincle de confiança mútua amb professionals externs de la psicologia infantil i de les dificultats de llenguatge (logopèdia). El Centre pot facilitar als pares informació per a la derivació dels fills a aquests professionals si es creu necessari en algun moment de l’escolaritat.