En ple segle XXI, sabedors que el rol de l’escola ha de canviar, el repte principal del nostre projecte educatiu és que el Col·legi no sigui un mer agent de transmissió de coneixements, sinó un agent que capaciti als alumnes per a què puguin aprendre de forma autònoma al llarg de la seva vida i no quedin al marge de les possibilitats que avui en dia ofereixen les noves tecnologies.

Per tant, la nostra tasca com a educadors no ha d’estar centrada en l’acumulació de coneixements, sinó en potenciar un ús adequat d’aquestes tecnologies (navegació per Internet, ús del correu electrònic, dels cercadors i dels programes).
Hem de proporcionar als alumnes unes destreses (d’organització, relació, anàlisi, síntesi d’inferència i deducció) que els ajudin a ser eficaços i autònoms en les recerques de coneixement a la xarxa.
Els estudiants han de tenir l’habilitat i capacitat de saber: accedir, seleccionar, analitzar, processar, comunicar i transformar la informació en coneixement a partir de la reflexió crítica i l’intercanvi d’informació. És el que en diem competència digital.

L’ordinador com a eina

De forma totalment integrada es treballa l’assoliment del domini de les competències comunicatives audiovisuals i digitals necessàries per accedir de manera autònoma i crítica a les tecnologies de la informació i la comunicació. L’objectiu és poder interpretar i crear missatges audiovisuals que formen part de la cultura dels infants i els joves. Les estratègies emprades s’ajusten a les edats dels nens: pissarres digitals, projeccions pedagògiques a l’aula, formació en temes diversos a l’aula d’informàtica, utilització de l’entorn d’aprenentatge virtual del Col·legi (Moodle), etc. Entenem aquestes activitats com un complement de la línia metodològica del Centre en estreta combinació amb altres eines educatives.