Els nens tenen curiositat per descobrir la lletra impresa, per a què serveix i com funciona. El Col·legi encamina aquest interès per tal que els infants s’iniciïn i s’impliquin en el procés de descoberta i comprensió del funcionament del codi escrit. La metodologia i la dedicació del Centre i les situacions de comunicació real en què intervenen la lectura i l’escriptura, són idònies per a aquest aprenentatge. En general, els nens assoleixen l’adquisició lecto-escriptora bàsica, en finalitzar l’Educació Infantil.
Atesa la importància de les noves tecnologies, a l’ Educació Infantil fem present en les processos d’ensenyament i aprenentatge, la comprensió i l’expressió de missatges audiovisuals i la seva utilització pràctica, en les diverses tasques pròpies de l’edat.

“La porta d’entrada al Centre”
Trets més rellevants

Els professionals del Col·legi entenem l’Educació Infantil com una etapa educativa destinada al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se senten acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Procurem en tot moment que els nens i les nenes tinguin ple suport i un acompanyament coherent i eficaç en el seu desenvolupament personal, social i d’aprenentatge i que participin de manera activa en el desenvolupament de totes les activitats.

L’Educació Infantil es presenta en tres Àrees de coneixement i d’experiència:

  • L’Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
  • L’Àrea de descoberta de l’entorn
  • L’Àrea de comunicació i llenguatges

Aquesta estructura ens ajuda a sistematitzar i planificar l’activitat docent, però no suposa oferir la realitat parcel·lada, sinó que crea uns espais d’aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de les diferents Àrees.

Àrea de descoberta d’un mateix

Els infants s’inicien i avancen en la descoberta d’un mateix a partir de les relacions que estableixen amb els altres en el sí de la societat.
Els continguts d’aquesta Àrea impulsen uns aspectes íntimament adreçats vers un mateix: l’autoconcepte i l’autoestima, la formació socioemocional, el moviment i l’autonomia. Els hàbits d’alimentació, descans i d’higiene personal, són part essencial en aquesta etapa. Les accions destinades a aconseguir-los es duen a terme amb afecte, exigència i coherència.
Les diverses activitats a l’aula, les sessions de psicomotricitat i l’entorn natural del Centre, són el marc afavoridor d’aquests aprenentatges.

Àrea de descoberta de l’entorn

Aquesta Àrea promou les relacions i l’exploració del jo i dels altres, descobrint i desenvolupant possibilitats sensorials, d’expressió, d’afectivitat, de relació i de regulació, referides a la comunicació, als sentiments i als hàbits.
Entre altres activitats rellevants, al Col·legi afavorim el joc com a element natural de l’infant d’aquesta edat. També donem importància a la valoració i l’observació de la Natura, aspecte que es treballa amb gran amplitud dins l’entorn natural i privilegiat del Centre i al tractament del respecte vers la diferència: persones grans i persones d’altres països i cultures.
Assegurem als alumnes experiències prou riques que els acompanyen en els aprenentatges, impulsem els hàbits d’atenció i esforç, el plantejament d’interrogants, encaminem la resposta a les seves preguntes, oferim recursos i estratègies que ajuden el nen a través dels diferents llenguatges, a connectar i fer conscients les experiències viscudes.
Facilitem també que la Matemàtica esdevingui una eina per conèixer l’entorn. La metodologia del Col·legi permet que l’infant aprengui quantificant, mesurant i localitzant. Afavorim que superi el simple coneixement físic i que el nen avanci fins a predir, comprovar i generalitzar, que és una manera d’abstreure.
El model dels adults i la coherència en les seves actituds diàries, són el referent dels alumnes. Els espais de reflexió que responen als “per què..?” dels nens, disposen d’una dedicació important. Es treballa amb el grup classe, en petit grup, per parelles i individualment.

Àrea de Comunicació i Llenguatges

En aquesta Àrea els infants experimenten els diferents usos i funcions dels llenguatges (Verbal, Musical i Plàstic) en un ambient afavoridor que facilita els mitjans per desenvolupar les seves possibilitats d’expressió.
Els professionals del Col·legi acompanyem els nens en el procés creatiu donant especial importància a l’expressió dels infants a través del llenguatge Plàstic i de la Música. Considerem imprescindible establir una relació afectiva positiva entre els alumnes i els mestres, entre els mateixos nens i entre tots els membres de la comunitat educativa.
Per mitjà de la llengua oral (catalana i castellana tractades amb el mateix respecte i dedicació), l’infant relata fets i vivències, expressa i comunica idees, sentiments, verbalitza el que està imaginant i percep que les llengües són un instrument d’aprenentatge, de comunicació i de gaudi. L’aproximació a la llengua anglesa es realitza des de l’inici de l’Educació Infantil.
Activitats significatives relacionades amb l’expressió oral:
 P3 El protagonista de la setmana
 P4 La llibreta viatgera
 P5 Teatre de titelles
Els nens tenen curiositat per descobrir la lletra impresa, per a què serveix i com funciona. El Col·legi encamina aquest interès per tal que els infants s’iniciïn i s’impliquin en el procés de descoberta i comprensió del funcionament del codi escrit. La metodologia i la dedicació del Centre i les situacions de comunicació real en què intervenen la lectura i l’escriptura, són idònies per a aquest aprenentatge. En general, els nens assoleixen l’adquisició lecto-escriptora bàsica, en finalitzar l’Educació Infantil.
Atesa la importància de les noves tecnologies, a l’ Educació Infantil fem present en les processos d’ensenyament i aprenentatge, la comprensió i l’expressió de missatges audiovisuals i la seva utilització pràctica, en les diverses tasques pròpies de l’edat.