L’etapa d’Educació Primària consta d’una sola línia i s’organitza en tres cicles diferents de dos anys:

Cicle inicial (6-8 anys)
Cicle mitjà (8-10 anys)
Cicle superior (10-12 anys)

Aquesta etapa proporciona als alumnes una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal i en la responsabilitat.

El paper del professorat és fonamental per a què els alumnes valorin el que significa aprendre, per tant, els correspon als mestres, orientar, acompanyar, estimular i  impulsar l’acte d’aprendre.

L’acció tutorial ha d’ajudar i orientar l’alumnat per tal de potenciar-ne el creixement personal, de manera que sigui més fàcil la seva integració social. També ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de tots els alumnes i  les seves famílies en la dinàmica del centre.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global, amb una observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius i del procés d’aprenentatge La finalitat de l’avaluació serà, doncs,  identificar les necessitats educatives de cada alumne/a.

El professorat avaluarà tant els aprenentatges de l’alumnat, com el treball fet a classe i l’interès i l’esforç

Si el progrés de l’alumne no és l’adequat,  hi ha establertes unes mesures de reforç per facilitar-li l’adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder seguir el procés educatiu.

Per assegurar la  funcionalitat dels aprenentatges:

* Els continguts que es treballen a l’aula estan relacionats amb fets reals o amb problemes quotidians.

* Es dóna importància a aspectes procedimentals basats en l’experimentació, el treball de camp o la manipulació.

* Els coneixements es tradueixen en actituds i accions quotidianes, tant individualment com col·lectivament.

* Les estratègies per a l’avaluació dels aprenentatges tenen en compte la gestió de l’error a través de l’autoregulació.

* L’alumnat, en algun moment, pren decisions sobre què i com aprendre.

Dins de la nostra metodologia de treball, que busca que els alumnes adquireixin les competències bàsiques un cop acabada l’etapa d’educació primària hi volem destacar el treball per projectes.

El treball per projectes:

► Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.

► Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

► Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.

► Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.

► Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

► S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i en gran grup per construir coneixement de forma compartida.