L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és la darrera etapa de l’educació bàsica obligatòria. Hi accedeix tot l’alumnat que ha acabat l’escolarització primària i acull les noies i els nois d’entre els 12 i els 16 anys.
L’etapa s’estructura en dos cicles, el primer cicle (1r i 2n) i el segon cicle (3r i 4t) i s’organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l’orientació acadèmica posterior i en la integració a la vida laboral.
L’etapa de l’educació secundària obligatòria proporciona a tots els nois i les noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.
Així mateix, contribueix a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria és contínua i diferenciada segons les diferents matèries.
L’avaluació també té una finalitat formadora que comporta implicar molt més l’alumnat, a partir de processos de coavaluació i d’autoavaluació. Per tant, la tasca del professorat en aquesta etapa es centra més en promoure sistemes que afavoreixin l’avaluació/regulació entre iguals i l’autoavaluació, que no pas en “corregir” de forma unilateral moltes produccions de l’alumnat.

Els criteris d’avaluació de les matèries són un referent fonamental per determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de cada matèria.

Quan el progrés de l’alumne/a no és l’adequat s’estableixen mesures de reforç educatiu, que tenen com finalitat garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per continuar el procés educatiu amb èxit.
Els alumnes progressen en el seu aprenentatge en la mesura que participen, treballen i s’involucren en el coneixement i en l’estudi. L’aplicació de mètodes d’aprenentatge actiu i pràctic és portat a terme en les diferents àrees d’aprenentatge.
El treball amb material audiovisual, multimèdia i interactiu, la utilització de l’ordinador com a eina de treball, els espais com el taller de tecnologia, l’aula d’informàtica, la biblioteca, l’elaboració de treballs per projectes, de projectes de recerca, etc. són activitats dutes a terme pels nostres alumnes.
L’acció tutorial és una tasca essencial en aquesta etapa. Els alumnes tenen un tutor, que és el responsable de la classe de tutoria on es treballen aspectes de dinàmica de grup, problemes socials, de l’adolescència, etc. i una coordinadora d’etapa que fa el seguiment de cadascun d’ells tant individualment com del grup. També és la persona que porta a terme l’orientació acadèmica i professional en l’últim curs de l’etapa.