Missió

La nostra missió consisteix en el compromís amb els nostres alumnes per, a través de l’excel·lència acadèmica, educar-los en la seva vessant social, basant-nos en els principis emanats de l’humanisme secular, respectant la vessant personal (creences,
ideologia, llengua pròpia…), amb lleialtat amb les famílies, proporcionant un marc afectiu de confiança, un entorn segur, per a formar persones sanes, lliures, responsables, crítiques, respectuoses, compromeses, que siguin capaces de dissenyar el seu propi destí, en una societat complexa, canviant i global.

Ubicació geogràfica

El Col·legi Mare Nostrum es troba situat a uns 3 Kms. de la ciutat de Tarragona al Camí Nou de la Budellera, ubicat de forma paral·lela a la Nacional 340, davant de la platja de la Savinosa i en plena zona residencial. Està localitzat en un indret privilegiat al bell mig de la natura, allunyat del soroll i de la contaminació. Compta amb grans extensions de camps d’esports, patis de joc i pinedes, amb una superfície total de gairebé 20.000 m2.

Trets d’identitat

Com a Centre privat concertat, el Col·legi Mare Nostrum es manifesta apolític i aconfessional per respondre als principis de respecte i pluralisme ideològic de la societat que ens envolta.  Mostra una actitud tolerant i respectuosa envers els diferents posicionaments personals, ja siguin polítics o religiosos i roman obert a tothom. En aquest marc de respecte mutu, es rebutja qualsevol manifestació d’adoctrinament, de proselitisme o de sectarisme.

Imparteix els continguts escolars de forma objectiva i plural. La transmissió d’actituds i valors èticament i moralment universals, és un dels objectius fonamentals del Col·legi per tal de potenciar una presa de decisions coherents i responsables i la formació íntegra dels alumnes.

Disposa de material didàctic, mitjans audiovisuals i informàtics. Compta amb les aules de psicomotricitat, plàstica i tecnologia, una biblioteca, un laboratori, una aula d’acollida i atenció a la diversitat i una aula d’idiomes. Mostra una mentalitat oberta davant la realització d’iniciatives didàctiques,  experiències pilot, etc.

L’ampli entorn natural del Centre afavoreix el benestar i la interacció dels nens i adolescents que gaudeixen del temps d’esbarjo dins un marc saludable i motivador.

Ja que la totalitat dels alumnes romanen al Centre des d’abans de les 9 h. fins després de les 17 h. de forma continuada, atenent a criteris educatius i psicosocials, l’escola fomentarà que l’alumnat diversifiqui espais i persones en activitats educatives i/o de lleure després de la jornada escolar.

Titularitat

El Col·legi Mare Nostrum és un Centre privat, concertat per la Generalitat de Catalunya. El concert abasta l’Educació Infantil, l’Educació Primària i la Secundària obligatòria. La Titularitat correspon a l’entitat “Col·legi Mare Nostrum S.A.”, una Societat Anònima integrada pels pares fundadors del Centre.

Tanmateix s’ha constituït la Fundació Privada “Amics del Col·legi Mare Nostrum” amb la finalitat bàsica de col·laborar amb el Col·legi i recolzar les seves accions.

Escola activa i creativa

El Col·legi desenvolupa en els alumnes una actitud crítica i investigadora fonamentada en l’observació, la descoberta i el qüestionament analític i respectuós de la realitat, lligant els aprenentatges teòrics amb l’adquisició de competències bàsiques per a la vida quotidiana. Aquesta filosofia general, el contacte diari, el compromís continuat entre mestres i alumnes juntament amb l’esforç i la responsabilitat dels nens, esdevenen els eixos bàsics de la formació i dels aprenentatges.

Ràtio professor-alumnes

El nombre d’alumnes per aula és el que marca la llei educativa vigent, de 25 a l’Educació Infantil i Primària i de 30 a l’Educació Secundària. Amb tot, la ubicació del Col·legi i les seves pròpies característiques fan que el nombre d’alumnes per classe sigui sovint més reduït.

El nombre d’alumnes de mitjana per docent en tot el Col·legi és de 10,25.

Menjador propi, servei de transport i acollida matinal

Tots els espais i totes les activitats que es porten a terme al Col·legi són educatius. Per això són els professors del Centre els responsables del menjador, del servei de transport i de l’acollida matinal. Els alumnes sempre estan acompanyats pels professors que tenen i coneixen, rebent d’ells els models de conducta i d’exigència.

El Centre disposa de cuina pròpia i personal especialitzat. Els alumnes celíacs o amb al·lèrgies alimentàries diverses disposen de menús especials. L’organització mensual dels dinars es realitza per un metge nutricionista.

Els alumnes poden assistir al Col·legi utilitzant el servei d’autobús escolar que ofereix el Centre o el transport individual.

Amb l’objectiu de facilitar la conciliació de l’horari familiar i escolar, el Centre ofereix l’acollida des de les 8 h. del matí.

Règim de permanència d’alumnat i professorat

Educació infantil

L’horari lectiu pels alumnes d’Educació Infantil és de 9 a 12 h. i de 15 a 17 h. En l’espai de temps comprès entre el matí i la tarda, els més petits dinen i realitzen activitats complementàries d’hàbits diversos, així com extraescolars de relaxació i/o migdiada.

Educació Primària

L’horari lectiu pels alumnes d’Educació Primària és de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h. En l’espai del migdia els alumnes dinen i poden realitzar diverses activitats: taller de disciplina positiva, multiesport, ball i diferents entrenaments esportius. També es duen a terme iniciatives organitzades per l’AMPA del Col·legi: classes d’escacs, activitats lúdiques en llengua anglesa, etc. L’ampli entorn natural del Centre acull el joc espontani dels nens i el plaer la seva interacció amb la Natura.

Educació Secundària

A l’ ESO l’horari és de 9 a 13:15 h. i de 15 a 17 h. Després de dinar els alumnes fan activitats complementàries que ofereix el Centre: estudi assistit i tècniques d’estudi amb els seus tutors, entrenament en esports diversos, informàtica, teatre, activitats musicals de lleure, lectura recreativa, etc.

Professorat

Els professors tenen horaris que permeten atendre al conjunt de l’alumnat del Col·legi. Es prioritza que els tutors facin les hores de classe complementàries amb els seus alumnes amb l’objectiu de potenciar el coneixement interpersonal necessari per a una bona acció tutorial. Tots els mestres tenen hores de permanència al Centre destinades a la realització de programacions, correcció de treballs, reunions de Cicle, Claustres de professors, preavaluacions i avaluacions, atenció de pares, etc.

Finançament

Des de l’aspecte jurídic, econòmic i administratiu, el Col·legi Mare Nostrum és una Societat Anònima integrada per les famílies que en el seu dia van fundar el Centre i per altres que, de forma voluntària, s’hi han anat incorporant en anys posteriors. Aquesta Societat està regida pel Consell d’Administració.

Les fonts de finançament del Centre són:

►   Quotes mensuals abonades per les famílies i aprovades pel Consell Escolar i comunicades i autoritzades pel Departament d’Ensenyament en concepte d’activitats complementàries i extraescolars, servei de menjador, transport i acollida matinal, així com de recursos no concertats.

►   Aportacions del Departament d’Educació seguint la regulació establerta destinada a les escoles concertades.

►  Aportacions voluntàries de les famílies a la Fundació Privada “Amics del Col·legi Mare Nostrum” l’objectiu de la qual és bàsicament, aportar recursos humans per afavorir les seves activitats i projectes.