Canvi de metodologia educativa a l’etapa de Secundària . L’alumne ha de ser el principal protagonista en el procés d’aprenentatge. Per tant a partir del currículum prescrit, els professors han elaborat unes programacions i unitats didàctiques amb uns guions que els alumnes hauran de seguir individualment per a apropiar-se dels coneixements pertinents.

  • Canvi en el rol de l’alumnat: realitza un esforç cognitiu més gran. Serà capaç de gestionar el seu propi procés d’aprenentatge. Per tant podrà esdevenir més responsable i autònom en tot el procés (augment de la motivació).

Dintre de cada unitat de coneixement i assignatura el professor podrà disposar, si ho creu convenient d’una estona de classe magistral. Els alumnes desenvoluparan tasques i o projectes en grup (treball en equip, competència oral, desenvolupar habilitats i competències que els calen pel dia de demà).

  • Canvi en el rol del docent: el professor ha d’actuar com un guia i facilitador del procés d’aprenentatge. Ha de pautar-lo i supervisar-lo. El professor ha de passar de ser la persona que els dóna els coneixements a ser la persona que els dóna la capacitat per aprendre per sí mateixos (Actualment, Ja no preocupa el que una persona sap sinó el que és capaç d’aprendre).
  • L’ordinador no passa a agafar el primer lloc, sinó que simplement es produeix un canvi de metodologia educativa ( de manera de treballar) . La combinació dels tradicionals llibres amb les noves tecnologies és essencial, encara que en aquest moment el rol del llibre hagi canviat.
  • L’aprenentatge és més significatiu, actiu, constructiu, col·laboratiu i reflexiu.
  • Ensenya a l’alumne a saber trobar i processar la informació, establint fonts de coneixement (ensenya a tenir criteri).
  • Aquesta manera de treballar, està més centrada en la transmissió d’habilitats i capacitats, que no pas en la transmissió pura i dura de coneixements. Es basa per tant en la formació per a tenir recursos personals.
  • Hi ha una flexibilitat i individualització dels processos d’ensenyament i aprenentatge, ajustant l’ajuda que proporciona el professorat a les necessitats individuals de cada estudiant. Així l’estudiant pot rebre més suport i atenció en els moments necessaris. Per altra banda es facilita que l’alumne faci el seu propi recorregut en la cerca dels continguts.
  • Possibilita la creació de comunitats i aules virtuals d’aprenentatge que faciliten l’accés a diferents materials i bases de dades, permeten la realització de diferents tipus d’activitat (autònomes, complementàries), i desenvolupen sistemes que permeten registrar tot el que passa a l’aula virtual
  • Benefici en l’àmbit econòmic i de la sostenibilitat, ja que es redueixen els costos i impliquen la creació d’un espai d’informació compartida.