La comunicació oral formal i en públic és fonamental per a la vida social i per a la promoció professional.
Un objectiu prioritari del nostre projecte educatiu és desenvolupar les habilitats orals amb la mateixa categoria que les escrites.
Partim del convenciment que la competència oral es pot aprendre.
És per això que a l’aula treballem els diferents elements que caracteritzen les intervencions orals: la selecció de la informació, la veu, el llenguatge corporal, l’estructura del discurs, els recursos de suport…
Incorporem, per tant, el treball de la llengua oral en totes les matèries curriculars i en tots els nivells educatius.