El Col·legi ofereix una coherència metodològica i una actuació clara i consensuada de tot el Claustre, la qual cosa pot implicar, de vegades, una certa renúncia als plantejaments estrictament individuals dels mestres. L’Equip Directiu afavoreix el treball en grup dels professors, el diàleg, el consens entre ells i la realització de reunions: per cicles, per etapes, per seminaris i per comissions. També té cura de l’organització de cursos destinats a la formació continuada i l’actualització pedagògica dels mestres.

El professorat del Claustre potencia l’atenció personal i individualitzada als alumnes per beneficiar la seva formació integral com a persones sense limitar les seves intervencions en el camp estrictament instructiu. Vetlla de manera important pel desenvolupament dels hàbits de treball, d’ordre i de neteja i per l’adquisició d’actituds, valors, normes de respecte, convivència i tolerància envers un mateix, els altres i l’entorn.

Els mestres s’interrelacionen amb els alumnes tenint com a estratègia general l’afecte, el respecte mutu, la coherència i l’estímul positiu. Incentiven amb dedicació, la responsabilitat, l’esforç i la motivació dels nens i els adolescents vers l’aprenentatge.

Seguiment dels alumnes

Es realitza mitjançant l’avaluació continuada. La participació dels nens, la seva iniciativa, les observacions, les respostes i el control escrit de cada tema, faciliten el seguiment diari. Es valora de manera important l’actitud davant la feina i la presentació de la mateixa, l’estudi, la responsabilitat i la capacitat de relació social. Dues vegades al trimestre, els Professors tutors, Especialistes i membres de l’Equip Directiu es reuneixen i avaluen cada alumne en les seves vessants actitudinals, de relació social i d’aprenentatges curriculars. A continuació s’elaboren estratègies d’ajuda i propostes de millora destinades als nens que ho necessiten.

Comunicació amb les famílies

Durant el curs escolar s’estableixen diferents situacions de contacte i comunicació amb les famílies: Reunió d’acollida destinada als pares dels alumnes de P3, reunions generals de pares dels alumnes de tots els cursos i entrevistes individuals amb les famílies. La Directora Pedagògica, la Sotsdirectora o la Psicòloga  responsable del Departament d’Orientació, acompanyen sovint als tutors en les entrevistes individuals amb l’objectiu de vetllar pel seguiment i la coherència en l’evolució dels alumnes durant tota l’escolarització.

Reflexió, valoració i propostes de millora

Fer convergir enfocaments didàctics diferents i posicionaments diversos és una tasca difícil i necessària alhora. Revisar col·lectivament la manera de fer de cadascun i reflexionar constantment sobre la pràctica docent, són qüestions fonamentals que garanteixen la coherència de l’acció tutorial del professorat.

L’alumne és el centre de tota actuació docent i té dret a rebre un ensenyament coherent i coordinat que està per damunt dels interessos personals dels mestres. Els professors tenen una visió global del Col·legi en la qual és fonamental l’organització general, per tant, les actuacions individuals són complementàries i no contradictòries.

En finalitzar el curs escolar el Claustre de professors i l’Equip Directiu estableixen períodes de debat i reflexió per tal d’elaborar conjuntament, propostes de millora en vessants diverses: aspectes actitudinal, social i curricular dels alumnes i en altres àmbits del Col·legi.