Estimular la curiositat intel·lectual i el sentit crític de l’alumne.

► Integrar la cultura de l’esforç i la superació.

► Generar un nivell elevat de responsabilitat i d’autonomia.

► Assolir coneixements i relacionar-los amb els aprenentatges previs.

► Afavorir la creativitat i l’ aprendre a aprendre.

► Contemplar la sociabilitat de l’alumne com a element educatiu en els diversos àmbits escolars.

► Fomentar el respecte a la diversitat de les persones: característiques personals, discapacitats, costums, realitats i procedències.

► Valorar el respecte a la Natura en tots els seus aspectes.

Tots els objectius es recolzen en la priorització de la lectura, l’escriptura, el raonament  i el desenvolupament de la capacitat de reflexió deductiva i inductiva. La vessant comunicativa del nen amb l’entorn proper, que sigui un ésser respectuós i la seva obertura al món, són aspectes rellevants de la seva educació.