El Pla d’Acció Tutorial té en compte tres àmbits dins de l’educació integral de l’alumne:

  • L’àmbit personal
  • L’àmbit social
  • L’àmbit de l’aprenentatge

El tutor no es limita només als coneixements, sinó que vetlla pel desenvolupament de la personalitat dels seus alumnes per tal d’aconseguir un clima de classe que afavoreixi les relacions entre els seus membres i contribueixi a crear una actitud de treball favorable.

En la mesura que cada alumne se senti a gust dins del grup, hi trobi el seu lloc i mantingui bones relacions personals entre els seus companys, els seus processos d’aprenentatge milloraran.

Cal vetllar, doncs per cohesionar al grup, creant un ambient d’acceptació a la classe, on els nois se sentin units i on es respiri un ambient de treball i cooperació, en contra d’una actitud apàtica i disgregant.