LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR
Un dels desafiaments més importants per als educadors de segle XXI és, més enllà de la prevenció de la violència a les aules i la resolució de conflictes quotidians, l’educació per a la convivència i la pau. Aquest repte se centra en aconseguir la formació de ciutadans sobre la base dels valors clau de la cultura de pau: la no violència, el diàleg, la resolució
pacífica de conflictes, el respecte a la diversitat, la democràcia, la solidaritat, la tolerància i la justícia.
Amb la finalitat d’educar per a la convivència, volem posar en marxa un pla de convivència escolar com un element crucial del nostre projecte educatiu.
Els programes, estratègies o accions que s’inclouen en el pla de convivència del Col·legi tenen enfocaments i continguts molt diversos:
La programació curricular. Té com a objectiu l’adquisició i/o el desenvolupament, per part de l’alumnat, de valors, actituds o habilitats per a la convivència i la resolució de conflictes. Habitualment es desenvolupen a l’hora de tutoria i implica la realització d’activitats o dinàmiques de caràcter experiencial a l’aula. Entre ells, destaquen els programes d’habilitats socials, d’intel·ligència emocional, de resolució de conflictes, els jocs cooperatius, d’interculturalitat i de dilemes morals.
El programa de mediació. Aquest programa permet abordar els conflictes quotidians de forma col·laborativa i pacífica.
Les estratègies o mecanismes de participació. La inclusió de representants dels diferents col·lectius (professorat, famílies, alumnat, personal d’administració i servei, …) en grups o òrgans estructurats com el consell escolar, o el grup d’alumnes de delegats.
En tot cas, aquestes iniciatives pretenen incrementar la vinculació i l’afecció dels seus membres a la institució escolar.

LA MEDIACIÓ ESCOLAR.
La mediació és un mètode estructurat de resolució de conflictes en el qual una tercera part assisteix a les persones en conflicte escoltant les seves preocupacions, facilitant la comunicació i ajudant-los a negociar. Els mediadors intenten ajudar a les parts a crear solucions a les que les dues persones resulten guanyadores. Tot i que la persona mediadora es fa càrrec del procés, les parts mantenen la capacitat de prendre decisions respecte a la solució del conflicte.