El Projecte Educatiu de Centre (PEC) recull els objectius generals del Col·legi. També orienta l’activitat educativa del Centre, la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.  Entre altres qüestions, el PEC inclou els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i de quina manera s’ensenya als alumnes i com s’avalua el seu progrés.

El PEC s’ha elaborat tenint en compte els trets propis del Col·legi, les característiques socials i culturals de l’entorn on és situat i les necessitats educatives dels alumnes.

Està aprovat pel Consell Escolar.