Per formular els objectius lingüístics del Col·legi s’ha tingut en compte la conjugació de forma harmònica de la legislació vigent, l’esperit fundacional i les característiques dels propis alumnes.

Des de la seva creació, el curs escolar 1975/76, el Centre es marcà una línia bàsica d’actuació pel que fa referència al tema lingüístic fonamentada en la comprensió, la tolerància i la integració progressiva. L’estudi i l’ús reflexiu de la parla com a eina eficaç d’aprenentatge de les llengües Catalana i Castellana, es basa sempre en l’estimació i el respecte, eliminant qualsevol matís impositiu. L’objectiu general és que l’alumne sigui capaç de comprendre i produir missatges orals i escrits amb la mateixa autonomia, correcció i creativitat, en ambdues llengües. En la distribució horària, curricular i metodològica del Centre s’empren amb rigorositat estratègies diverses destinades a aconseguir aquesta finalitat.

Igualment, sempre s’ha donat una especial importància a l’estudi de la llengua anglesa per considerar-se el seu coneixement com a fonamental en la societat actual. En els darrers cursos el Col·legi ha realitzat una ampliació en la programació per a un millor aprenentatge d’aquest idioma (veure apartat “Projectes Pedagògics” punt University of Cambridge ESOL Examination).

A l’Educació Secundària també s’introdueix la llengua francesa com a segona llengua estrangera.