El curs 2012-2013 vam iniciar el que hem anomenat l’English Club (el Club d’anglès). En poques paraules, preparar i realitzar els exàmens d’anglès de la Universitat de Cambridge, facilitant que els alumnes adquireixin una titulació oficial de nivells d’anglès homologables a tota la Unió Europea (MECR –Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües–).

Durant aquest temps pot dir-se que hem consolidat un nivell d’anglès mitjà del B2 a 4t d’ESO, o abans, en condicions normals, sense necessitat de reforços o ampliacions d’anglès fora del Col·legi. Com a context pot recordar-se que a les universitats catalanes estava previst el requisit del nivell B2 en una llengua estrangera per a poder obtenir una titulació, però el maig de 2018 el Parlament de Catalunya va aprovar una moratòria atesa la impossibilitat que es pogués aconseguir (una titulació universitària s’obté als 22 anys, mentre que 4t d’ESO es finalitza als 16).

A nivell curricular hem posat en marxa la distribució de grups de l’àrea d’anglès de forma flexible, de 4t de Primària a 4t d’ESO. Així, les classes d’anglès s’organitzen per nivells, agrupant diferents cursos, abans que per edats, a fi d’aconseguir una major eficiència a través de reforçar la motivació.